คอร์สปูพื้นฐานทางเคมี ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. พื้นฐานตารางธาตุ
2. พื้นฐานการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบใช้ระดับพลังงานหลัก
3. การใช้ Factor เปลี่ยนหน่วย

หลักสูตรการเรียน

ปรับพื้นฐาน
DOWNLOAD เอกสารเรียนปรับพื้นฐาน 00:00:00
ปรับพื้นฐาน 1 00:48:00
ปรับพื้นฐาน 2 00:55:00
1984 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel